Sertifiseringsordningen

01.august, 2014

En sertifisert pelsdyrgård skal være en veldrevet gård der forskrifter og bransjekrav etterleves, der det drives aktiv kvalitetssikring, og der dyrevelferdstanken går igjen i daglige rutiner og gjøremål.

Håndbok for FarmSert

Kravstandard for FarmSert

Norges Pelsdyralslag (NPA) har en bransjestandard for oppdrett av mink og rev. Alle produsenter må være sertifisert etter kravene i FarmSert. Medlemskap i NPA er en forutsetning for å få tildelt og beholde sertifikatet.

Målsettingen med sertifiseringsordningen er at NPA vil ta krav og dokumentasjon av kvalitet i bransjen ett steg videre. Pelsskinn skal produseres i henhold til klare krav med hensyn til dyrehold og dyrevelferd. Standarden synliggjør ovenfor kunder, myndigheter og andre at pelsdyrnæringen tar dyrevelferd og kvalitet i pelsdyrholdet på alvor.

Sertifiseringshåndboken beskriver rammene som ligger til grunn for sertifisering etter næringens kravstandard. FarmSert bygger både på forskriftskrav og næringens egne krav.

Sertifiseringsenhet er definert som både produsent(er) og gård. Det er disse to som i fellesskap blir sertifisert.

Åpenhet
FarmSert håndbok og kravstandard for sertifiseringssystemet er offentlig tilgjengelig. Åpenheten gir myndigheter og andre mulighet til å danne seg et klart bilde av hvilke krav som ligger til grunn for sertifiseringen av produsenter og pelsdyrgård.

Sertifiseringshåndboken beskriver rammene som ligger til grunn for sertifisering etter næringens kravstandard. Håndboken gir en veiledning for revisorer og produsenter for hvordan en sertifisering av pelsdyrgårder skal gjennomføres, dokumenteres og vedlikeholdes. Håndboken skal oppbevares sammen med øvrig dokumentasjon og være lett tilgjengelig.

Krav til revisor
En revisor skal:

 • sørge for en profesjonell, nøytral og uhildet revisjon
 • være uavhengig og ikke ha noen form for bindinger til den reviderte enheten, til NPA eller andre av næringens organisasjoner
 • avvise oppdrag som ikke oppfyller kravene til uavhengighet
 • signere erklæring om uavhengighet og konfidensialitet dersom NPA ønsker det
 • planlegge og gjennomføre revisjoner av pelsdyrgårder
 • kontrollere at kravpunktene i kravstandarden er oppfylt og etterleves
 • utarbeide skriftlig rapport etter gjennomført revisjon

Krav til sertifiseringsenheten
Sertifiseringsenheten skal:

 • til enhver tid akseptere besøk av revisor og representanter fra NPA
 • sørge for at revisor får tilgang til all relevant dokumentasjon
 • lukke alle avvik innen gitte frister
 • gjennomføre og melde tilbake om utførte egenrevisjoner
 • holde seg orientert om gjeldene offentlige regelverk som omhandler pelsdyrhold
 • varsle NPA ved vesentlige driftsendringer som kan gi grunnlag for ny revisjon