– Viktig støtte fra Trøndelag Høyre

13.februar, 2018

Trøndelag Høyres årsmøte vedtok søndag resolusjonen «Støtte til pelsdyrnæringa» etter initiativ fra lokallagene i Oppdal, Orkland, Melhus og Midtre Gauldal. – Veldig viktig for oss, sier nyvalgt leder i Trøndelag Pelsdyralslag, Lars Ole Bjørnbet.

- Vi gjorde en solid jobb i forkant og fikk god hjelp fra mange, blant annet Sør-Trøndelag Bondelag. Det var god respons over alt hvor vi henvendte oss, så en slik resolusjon betyr utrolig mye for oss, sier den nyvalgte lederen i Trøndelag Pelsdyralslag.

Resolusjonen lyder slik:

I januar 2017 vedtok Stortinget å gå for Bærekraftig utvikling ved behandling av Melding til Stortinget nr. 8, 2016-2017 Pelsdyrnæringen (Bærekraftig utvikling eller styrt avvikling) Stortingsflertallet ble dannet av Høyre, FrP, Senterpartiet og Krf.

Høyre har lang tradisjon for å bygge politikk nedenfra og oppover i partiet. Pelsdyrsaken har vært gjenstand for en grundig behandling i Sør-Trøndelag Høyre med bred støtte gjennom mange år. Næringa har blitt behandlet i mange lokalforeninger, i fylkesstyret, i Landbrukspolitisk utvalg og i fylkesårsmøtet. På Høyres landsmøte i mars 2017 bestemte partiet å gå for alternativet med bærekraftig utvikling i næringa.

Den nye regjeringsplattformen mellom Høyre, FrP og Venstre som ble kunngjort 14. januar 2018 åpner for en styrt avvikling av pelsdyrnæringa de neste årene etter påtrykk fra Venstre. Trøndelag Høyre finner dette sentrale vedtaket svært overraskende og bekymringsfullt. Næringa gir mange arbeidsplasser i vår region både direkte og indirekte. Næringas forproduksjon understøtter næringsmiddelindustrien og på landsbasis har pelsdyrnæringa de siste 5 år benyttet til sammen ca. 200 millioner kilo slakteavfall fra landbruk, lakseoppdrett og fiskeindustri til konkurransedyktige vilkår. Dette bidrar til å styrke deres konkurransekraft.

Pelsdyrnæringa er også en av de få landbruksnæringene som er eksportrettet. Pels er et naturprodukt og forsøpler ikke havet slik fuske-pels produkter som av noen framholdes som alternativ til naturpels vil gjøre.

I januar 2017 vedtok Stortinget nye og strengere regler for pelsdyrhold samtidig med vedtaket om en bærekraftig utvikling. Disse reglene er i ferd med å implementeres med de kostnader som allerede er påløpt. Noen måneder senere har næringen fått motsatt beskjed fra Regjeringen som vil avvikle næringa med de konsekvenser dette får for familier, lokalsamfunn og tilstøtende næringer. Trøndelag Høyre er opptatt av at næringsliv i Norge skal ha forutsigbare og langsiktige rammebetingelser. En lang og uforutsigbar avviklingsperiode vil utarme pelsdyrnæringa slik den er organisert og hvor produksjon av fôr er en bærende fellesfunksjon som er volumavhengig. Fôret leveres som ferskt våtfôr og en god og stabil fôrforsyning er nødvendig.

Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den husdyrnæringen med flest kontroller og som har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige. Ettersom forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil de føringene som legges i realiteten bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd enn i Norge.

Pelsdyrnæringen er en viktig næring og tilleggsnæring, på mange steder. For mange utøvere er ikke forutsetningene for å drive annet landbruk i næringsmessig omfang tilstede. Trøndelag Høyre frykter derfor at mange vil finne det vanskelig å finne et nytt levebrød basert på pelsdyrgårdenes ressurser om næringa avvikles. Dette vil også ha samfunnsmessige utslag blant annet på kommuneøkonomi som følge av reduserte inntekter, redusert aktivitet og redusert innbyggertall.

Trøndelag Høyre vil:

  • # At næringa får en ordentlig og forutsigbar behandling videre
  • # Dersom næringen blir besluttet nedlagt arbeide for at kompensasjon for avvikling sikrer at de familier som rammes ikke blir økonomisk skadelidende som følge av bortfall av inntekter og verdi av investeringer. Videre at fôrprodusenter og andre fellesfunksjoner kompenseres for økonomiske negative utslag i en avviklingsperiode
  • # Det må også tas hensyn til at oppdretterne i en avviklingsfase kan oppleve likviditetsmessige utfordringer