Uttalelse fra årsmøtet i NPA

06.juni, 2016

Årsmøtet i NPA vedtok følgende uttalelse hvor hovedparolen er «Ja til bærekraftig utvikling».

Ja til bærekraftig utvikling

Høsten 2016 skal Stortinget behandle saken om pelsdyrnæringens framtid. Pelsdyrnæringen i Norge er og skal være bærekraftig, og vi har et bevisst forhold til hvordan vi vil utvikle næringen i framtiden, slik at vi kan øke i antall og sikre viktig sysselsetting i distriktene. Dette krever at vi forsetter å vektlegge den gode dyrevelferden, at vi ivaretar og sikrer behovet for innovasjon og at vi er åpne for dem som vil se våre gårder og dyrehold.

I løpet av to år har omlag 15 prosent av alle nordmenn endret holdning i vår favør. Vi skal fortsette arbeidet med å være åpne og på tilbudssiden for å sikre at enda flere får mer kunnskap om vårt flotte husdyrhold og næring.

Vi skal være konkurransedyktige

Bærekraftig utvikling innebærer fortsatt internasjonal konkurransekraft. Pelsdyrnæringen skal fortsatt gi positive sysselsettingseffekter og samtidig bidra til et miljømessig bærekraftig samfunn.

Det er rom for økt produksjon i Norge, basert på et overskudd av råstoffer fra fiskeri- og slakterinæringene. Ut fra råstoffmarkedet kan produksjonen og verdiskapingen mer enn dobles, og det vil også styrke norsk fiskerinæring, slakterinæring og tilgrensende tjenesteytende næringer.

Næringen trenger trygghet og tydelig virkemiddelbruk som signaliserer vilje til å satse på pelsdyrnæringen. Med forutsigbare betingelser og rammer for bærekraftig pelsdyrhold vil pelsdyrnæringen kunne gi vekst og verdiskaping.

Vi skal være en innovativ næring

Vi skal fortsette å utvikle oss, slik at vi holder toppform og er i takt med tiden. Vi skal være best i verden på dyrevelferd og hold av pelsdyr. Derfor er det viktig at medlemmer i Norges Pelsdyralslag fortsatt sikres gode muligheter for utvikling, kunnskapsbygging og opplæring som ruster næringen for framtiden.

Dyrene våre skal ha det godt. Dagens kvalitet på fôr og oppstalling er god. Gjennom forskning og utvikling skal det sikres at norske oppdrettere er i front også i fremtiden.

Vi skal være en åpen næring

Åpen pelsdyrgård er viktig for å vise fram hvordan dyreholdet vårt foregår. Naboer, skoleklasser og politikere har fått se hvordan livet på gården er. Dette er et viktig arbeid. Vi har ingen ting å skjule. År med mistenkeliggjøring og sjikane fra pelsdyrmotstanderne er krevende å leve med. Derfor er det ikke noe som virker bedre enn åpenhet og at folk får se forholdene med egne øyne. Dette er et arbeid vi skal fortsette med som organisasjon og som en viktig del av norsk landbruk.

Vi skal være en framoverlent næring

Framtidstro er sentralt etter mange år med stillstand og uklare rammebetingelser. Næringen har over lang tid levd med stor grad av uvisshet knyttet til rammebetingelser. Nå ber vi Stortinget om å vedta klare rammebetingelser som sikrer en bærekraftig utvikling av næringen. Vi forutsetter at høsten vil bringe de svarene og den forutsigbarheten norske pelsdyrbønder må ha for å kunne satse videre for en bærekraftig og miljøvennlig del av landbruket.

Mange potensielle pelsdyrbønder «står på vent» for å starte opp med pelsdyrhold, og rekruttering av unge bønder inn i næringen vil bidra til å styrke distrikts-Norge med arbeidsplasser og drivverdige gårder over hele landet. Nye som gamle bønder skal sikres høy kompetanse for å sikre optimal dyrevelferd. I tillegg til kurs, vil næringen videreføre og vektlegge fadderordningen og kunnskapsoverføring produsentene i mellom. Vi ønsker blant annet å legge til rette for at nye som vil starte opp skal hospitere hos en erfaren pelsdyrbonde.

Vi skal være en næring Norge er stolte av!