Tøffe krav i den nye forskriften

08.januar, 2014

Norges Pelsdyralslag er glad for at Landbruks- og Matdepartementet nå har lagt frem ny forskrift for hold av pelsdyr. - Forskriften inneholder en rekke fornuftige grep for dyrevelferden i pelsdyrnæringen. Noen av forslagene er en formalisering av det vi mener er etablert beste praksis i dag, og vil føre til at det generelle nivået i næringen heves. Dagens mønsterbruk blir fremtidens standardbruk.  Slik vil forskriften bidra til at norsk pelsdyrhold ytterligere styrker sin posisjon internasjonalt som ledende innen dyrevelferd, sier styreformann Bertran Trane Skadsem.

Blant de nye kravene vil vi særlig ønske velkommen et strengere krav til dokumentert kompetanse hos oppdretterne, økt krav til daglig tilsyn og krav til smitteforebyggende tiltak. Kravet om frostsikre drikkevannsanlegg er også sentralt, og samsvarer med mål som er fastsatt i næringens handlingsplan for dyrevelferd.

Forskriften stiller strengere krav til burstørrelse enn det som gjelder i finsk reveproduksjon og dansk minkproduksjon, som er produsentlandene vi konkurrerer med. Vårt utgangspunkt er at Vitenskapskomiteen støtter dagens driftsform, men vi vil selvsagt etterkomme de nye kravene fra departementet.

Norges Pelsdyralslag vil samtidig minne om at dyrevelferden i norske pelsdyrgårder allerede holder et høyt nivå med dagens gjeldende forskrifter, i følge Vitenskapskomiteen for Mattrygghet.

- Kontroller av samtlige norske pelsdyrfarmer i 2009 viste også at 99 % av dyrene var uten noen form for skade, sykdom eller adferdsavvik. Dette er resultater som ikke står tilbake for noen andre husdyrhold i Norge. Sykdom og skader vil likevel alltid forekomme blant levende vesener, og forebygging og behandling av dyr som trenger det har høyeste prioritet, fortsetter Skadsem.

Derfor har Norges Pelsdyralslag innført en obligatorisk sertifiseringsordning.  I løpet av 2011 skal samtlige norske pelsdyrfarmer i regi av uavhengige revisorer, sertifiseres. Sertifiseringen skal sikre at velferden for det enkelte dyr ivaretas systematisk hver eneste dag, og at regelverket følges i hele næringen. Næringen er også i ferd med å etablere en ny helsetjenesteordning for pelsdyr, hvor farmene vil få flere årlige besøk fra veterinærer som er spesialister på pelsdyr.

- Et godt og tydelig regelverk er viktig for næringen, men vi ønsker også at Mattilsynet gjennomfører hyppigere tilsyn på farmene, og at de oftere kommer uanmeldt. Det er viktig at allmennheten kan ha tillit til at myndighetene håndhever regelverket. Og næringen har ingenting å skjule, avslutter Skadsem.

Link til Forskriften