Svekket økonomi på hovedmarkedene preget salget i 2015

05.januar, 2016

Salget av sølvrevskinn møtte store utfordringer i 2015. Årsaken var først og fremst redusert etterspørsel fra Russland. Mink- og blårevskinn ble omsatt under til dels god etterspørsel, selv om svekket kinesisk økonomi resulterte i prisfall på de siste auksjonene. Norske pelsskinn for 435 millioner skiftet eier i 2015.

Salget av sølvrevskinn møtte store utfordringer i 2015. Årsaken var først og fremst redusert etterspørsel fra Russland. Mink- og blårevskinn ble omsatt under til dels god etterspørsel, selv om svekket kinesisk økonomi resulterte i prisfall på de siste auksjonene. Produksjonen av minkskinn i Norge har økt med over 60 % i løpet av en femårsperiode, og sammen med prisoppgang bidro dette til å løfte omsetningen av pelsskinn til 435 millioner kroner. Svekket norsk krone er også en vesentlig årsak til av omsetningen steg med vel 20 % i forhold til året før.

På nyåret i 2015 satte kulden inn for fullt i Kina, og i løpet av noen uker ble butikkene nærmest tømt for varer. Dette gav prisoppgang for både mink og blårev på våren. Salget av sølvrevtypene ble, som ventet en skuffelse, på grunn av den generelt vanskelige situasjonen i Russland med rubelfall og politisk uro. Auksjonssalget på forsommeren endte med noe svakere resultater enn i mars, men uten de store endringene. Mink- og blårevskinn solgte rimelig godt, mens det igjen ble trukket tilbake mange av sølvrevskinnene. I september kom reaksjonen på usikkerheten i kinesisk økonomi med prisnedgang på både mink- og blårevskinn. Uten bedringer i russisk økonomi ble det heller ingen bedring i forhold til salget av sølvrevskinn. Salget av sølvrevskinn styrket seg noe igjen i desember, hvor hele utbudet ble omsatt til relativt faste priser. Med få kinesiske kunder til stede, var kjøpekraften ikke tilstrekkelig, for å omsette mer enn en mindre andel av blårevskinnene.

Gjennomsnittsprisene i 2015 endte noe over kr 400 for minkskinn og ca. kr 950 for blårevskinn. Prisen på sølvrevskinn var i overkant av kr 850, men når kun noe over halvparten av skinnene ble omsatt, ble det en svært krevende sesong for produsentene. En vesentlig årsak til av skinnprisene steg i forhold til 2014 var at norske kroner falt med rundt 20 % mot USD i løpet av 2015, noe som gav en betydelig valutagevinst for norske pelsbønder. Prisene steg for både mink- og blårevskinn i 2015 i forhold til året før, men lå klart lavere enn i 2013 til tross for den bedrede valutasituasjonen.

Omsetningen av norske pelsskinn endte på 435 millioner kroner i 2015, noe som er en økning på vel 20 % i forhold til året før. I perioden 2011 til 2015 steg produksjonen av minkskinn med over 60 % til 820.000 skinn. Produksjonen av reveskinn falt noe i den samme perioden.