– Svært skuffet over resultatet

15.mai, 2015

blogg

Staten og Norges Bondelag har i dag blitt enige om en jordbruksavtale der støtten til fraktutjevning i pelsdyrnæringen avvikles. Norges Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene. Frakttilskuddet er et distriktstiltak som har hatt som hensikt å sikre spredt bosetning og næringsaktivitet i utkantene.

Næringen er svært skuffet over resultatet i jordbruksoppgjøret. Opphør av fraktutjevningsordningen vil føre til avvikling av gårder som ligger langt fra fôrkjøkkenene. Vi har eksempler på bønder som vil få en ekstraregning på alt fra 200 000 til 350 000 kroner per år. Mange har, som følge av økte krav til næringen, gjort store investeringer de seneste årene og uten inntekter vil det være umulig for dem å betjene lånene, sier styreleder Bertran Trane Skadsem.

Norges Pelsdyralslag er svært skuffet over at staten gikk inn for å endre rammebetingelsene midt oppe i en prosess der Stortinget skal ta stilling til næringens fremtid. Likevel er    det hvordan beslutningen rammer enkeltpersoner urettferdig hardt som bekymrer næringen mest akkurat nå.

– Måten dette tilskuddet fungerer på gjør at dette slår veldig hardt ned i familieøkonomien til gårder som ligger i utkanten. Bøndene har lån som er tatt opp med utgangspunkt i de rammebetingelsene vi har hatt siden 1975. For mange vil investeringene de har gjort for å møte økte krav bli verdiløse, ettersom det ikke lenger vil være lønnsomt å fortsette driften.

I desember i fjor konkluderte det regjeringsnedsatte Pelsdyrutvalget til fordel for en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen, og Mattilsynet fastslår i sin årsrapport for 2014 at det under normale driftsforhold ikke er høyere forekomst av skader og sykdom blant norske pelsdyr enn i annet husdyrhold. Pelsdyrutvalget beskriver dyrevelferdsutfordringene i pelsdyrnæringen som overkommelige, og viser til at næringen under gjeldene rammebetingelser er en konkurransedyktig og lønnsom eksportnæring.

– Norsk pelsdyrnæringen er ledende på dyrevelferd og norsk pels er svært etterspurt på det internasjonale markedet. Vi gjør det politikerne har bedt oss om, nemlig å skape eksportinntekter i landbruket. I gjennomsnitt bidrar hver pelsdyrgård med en årlig verdiskaping til det norske samfunn på over en million kroner. Å endre på rammebetingelsene på denne måten fører til avskalling av virksomheter, færre arbeidsplasser og lavere verdiskapning i distriktene, sier Bertran Trane Skadsem.