Strenge krav til dyrevelferd

07.mai, 2013

Tekst og foto: Paul Norberg
  • Sertifiseringskravene stiller krav til pelsdyrbøndene
  • Vi ønsker veldrevne pelsdyrfarmer
  • Aggressive pelsdyr må lukes vekk

– Farmen ble startet av min far i 1985. Jeg gikk inn i driften sammen med ham seks år etter, og vi hadde samdrift fram til 2003. Det er godt miljø for pelsdyroppdrett i områdene rundt Mjøsa, og fram til 2003 hadde vi både rev og mink. Etter hvert fant vi det mest hensiktsmessig å gå over til én type dyr, og jeg valgte da å fortsette med mink, sier Midtskogen.

Sertifisering er viktig
Han er opptatt av sertifiseringsordningen, som ble obligatorisk for alle oppdrettere fra 1. januar 2012.
– Vi ønsker veldrevne gårder hvor dyrene skal ha det godt. De skal ha næringsrik mat, god vanntilgang, veterinærtilsyn og det skal være god hygiene og godt renhold på gårdene. Det er også viktig at dyrene har et fint lynne, og vi har plikt på oss til å luke vekk aggressive dyr som kan skade seg selv eller andre. Sertifiseringskravene stiller krav til bøndene, og det er slik det bør være. Vi kan ikke tillate at pelsdyroppdrettere slurver med dyrevelferden, sier Ole Morten Midtskogen bestemt.
Som styreleder i Pelsdyrfôr Hamar SA er han spesielt opptatt av god og riktig matproduksjon, til beste for pelsdyrene. Vervet som styreleder overlater han for øvrig til nye krefter denne våren; 10 år i vervet får være nok.

245 tilsyn fra Mattilsynet
På bakgrunn av kritikk mot pelsdyrnæringen i flere riksmedier har Mattilsynet vært aktive med tilsyn. Mattilsynet fører faktisk mer tilsyn med pelsdyrnæringen enn med noen annen næring, understreker assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland i Mattilsynet (kilde: Nationen 2. april 2013).
Det finnes ca. 300 pelsdyrfarmer i Norge, og i 2012 ble det gjennomført 245 tilsyn. Hele 174 av disse var uanmeldte. I sin årsrapport for 2012 konstaterte Mattilsynet at  «…det i 2012 totalt sett er relativt få funn av sår, skader og syke dyr og burstandarden er gjennomgående god».  Mattilsynet skriver også at det på enkelte farmer ble avdekket alvorlige brudd på regelverket, men konstaterer også at «det ikke (er) mulig å drive pelsdyroppdrett helt uten skader på dyr. Det vesentlige er at alle skader må avdekkes og håndteres raskt».

Pelsdyr prioriteres

– Jeg synes Mattilsynets rapport gir et godt bilde av situasjonen. Det viktigste er at dyrevelferden i all hovedsak er solid ivaretatt, noe som bekreftes av rapporten. Dernest er det klart at det alltid vil finnes noen skader i store besetninger av dyr. Men poenget er at bondens daglige tilsyn med dyrene fører til at dette blir oppdaget raskt, og dermed håndtert etter vårt strenge regelverk, forteller han.
– Det er også et viktig signal til alle i vår næring at Mattilsynet prioriterer pelsdyroppdrett så høyt at vi ligger på toppen av antall tilsyn.
Vi kan ikke tillate oss å slurve med dyrevelferden. I første rekke på grunn av at alle dyr har krav på å bli behandlet godt. I tillegg blir vår næring nøye fulgt av dyrevernorganisasjoner og medier. Og når Mattilsynet også setter oss øverst på listen over dyreprodusenter som skal ha tilsyn, er det opplagt at alle innen bransjen må bestrebe seg på å følge retningslinjene i vår sertifiseringsordning, sier Ole Morten Midtskogen.