Statsbudsjett for 2017 – ingen endringer for pelsdyrnæringen

06.oktober, 2016

Regjeringen har, på bakgrunn av innsendte høringsuttalelser, valgt ikke å legge frem forslag om endringer av jordbruksfradraget for pelsdyrnæringa. Det den imidlertid foreslår, er at også aksjeselskaper skal komme inn under ordningen.

 

Opprinnelig tok Finansdepartementet til orde for at jordbruksfradrag i hovedsak kun skulle gjelde for mat- og fôrproduksjon. Pelsdyrhold og flere andre produksjoner ble foreslått tatt ut av grunnlaget for beregning av jordbruksfradrag. Samtidig ble det foreslått at taket for jordbruksfradraget skulle fjernes, og at også aksjeselskaper skal kunne få jordbruksfradrag.

 

Norges Pelsdyralslag har fremholdt at næringen bidrar til verdiskapning i norsk landbruk, i tillegg til at næringa er et godt bidrag for distrikts-Norge. En endring i fradraget ville derfor svekke mulighetene for verdiskapning. I vårt høringssvar gjorde vi det klart at dersom jordbruksfradraget fjernes, vil det svekke økonomien i en eksportnæring som er viktig for norsk landbruk og for sysselsetting i mange distrikter.

 

Statsbudsjettet legger også opp til en økt satsing på forskning innenfor landbruket. Dette sammenfaller godt med næringas forslag til økt forskning for vårt virkeområde.

Gode høringssvar og godt samarbeid med resten av landbrukets organisasjoner har ført fram. Arbeidet som gjøres lokal og sentralt for å øke kunnskapen om vår næring virker.