Rev

08.januar, 2014

Reven tilhører hundefamilien. Innenfor denne familien finnes det tre slekter: Hunder, mårhunder og rever (Vulpes). I den sistnevnte slekten finner vi de to artene som holdes som husdyr i Norge, sølvrevtypene (vulpes vulpes) og blårevtypene (vulpes lagopus).

Reven blir kjønnsmoden i 10-månedersalderen og har bare en brunstsesong i året. Den gir dermed kun ett kull pr. år. Lyset er en av de viktigste ytre faktorene som virker inn og som gjør at de kommer i brunst.

Sølvrev (vulpes vulpes)

Sølvreven er oppstått ved en mutasjon i rødrevens gener for pelsfarge.
(Mutasjon= en forandring i arvestoffene). Mutasjonen medfører at
det  røde pigmentet i dekkhårene erstattes med svart pigment. Sølvreven
framstår som en relativt langhåret, mørk type og har mange svarte dekkhår og mange dekkhår med et grå-hvitt/sølv belte midt på, derav navnet.Den har en mørk bukstripe og dekkhårene danner et klart kors i nakken/bogen med en stripe, som kalles ål, nedover ryggen.
Drektighetstiden hos denne arten er som hos blårevtypene ca. 52 døgn
og kullstørrelsen er i gjennomsnitt 3 – 5 valper med variasjon fra 1-12.

Det finnes en rekke mutasjoner av sølvreven og andelen av disse i farmene varierer mye med etterspørselen i markedet. Nedenfor vises en Platinarev, som er en dominant fargemutant av sølvrev, som framkom første gang på Dyrøy i Troms i 1933. Dette er en type som ennå i dag etterspørres på verdensmarkedet, sammen med en rekke andre fargetyper.


Blårev
(vulpes lagopus)


Polarreven(ofte kalt fjellrev), som er den opprinnelige fargetypen, skifter farge fra brungrå med lys underside om sommeren til hvit om vinteren. Blårev er opprinnelig en mørk blågrå fargevariant av polarreven, og skifter ikke til hvit pelsfarge om vinteren. Vi driver i dag oppdrett av den "nordiske blåreven", som har oppstått ved krysning av Alaska-blåreven og arktisk blårev. Avlsarbeidet har gjort at blåreven har blitt mye lysere og den har i dag et lyst blågrått helhetsinntrykk. Blåreven skal ha korte blåsorte dekkhårsspisser og de skal ha en klar kontrast til en tett og dyp underpels som skal være relativt lys, med en svak blåfarge i bunnen.

Drektighetstiden hos blåreven er ca. 52 døgn, og kullstørrelsen er normalt fra 5-8 valper i gjennomsnitt, men med en variasjon fra 1-20 valper.

Shadow (vulpes lagopus)


Dette er en dominant fargemutant av blårev, som oppstod rundt 1950.
De mørkeste individene vil kunne fremstå som en meget lys blårev, men
med hvit bles og hvite avtegn på beina, buken og sidene. De fleste individene
i dag er så vidt lyse at de framstår som nesten hvite i full vinterpels.
Valpepelsen er mørkere og her kommer de hvite avtegnene bedre fram.

Det finnes andre fargemutanter av blåreven, men det er få som driver oppdrett av disse i Norge.