Pelsdyr velferd må tas på alvor

08.januar, 2014

Engasjement er viktig for å få satt pelsdyrenes velferd på dagsorden. Det er helt avgjørende at alle aktuelle og relevante synspunkter kommer fram. Det sier Johannes Rindal, nylig avgått leder i Senterungdommen.

- Pelsdyrnæringen har tatt dyrevelferd langt alvorligere enn den offentlige debatt viser. All tilgjengelig statistikk viser at pelsdyrprodusentene tilfredsstiller kravene som stilles i eksisterende regelverk. Faktisk har næringens egne ordninger gått lenger i å stille krav enn det aktuelle forskrifter gjør. Dette forholdet har resultert i en svært positiv utvikling når det gjelder dyrenes velferd. Resultatet av offentlige veterinærkontroller dokumenterer dette svært godt, og i tillegg har næringen innført en sertifiseringsordning som setter strengere krav enn myndighetenes regelverk krever. Vi kan i dag si at pelsdyrenes velferd er svært god, sier Rindal.

Utfordringer
Pelsdyrnæringens største utfordring er at den offentlige debatten som oftest er basert på følelser og ikke fakta. – Det er utfordrende å møte følelsesbegrunnet argumenter med fakta, sier Rindal. Som jeg tidligere har nevnt viser all offentlig statistikk en svært positiv utvikling når det gjelder dyrenes velferd i pelsdyroppdrett. Dette forholdet kommer overhode ikke frem i den offentlige debatt. Resultatet er at enkelte organisasjoner har fattet vedtak på helt feil grunnlag. De har latt seg styre av følelsesladete argumenter som er fremført med stor styrke, i stede for å hente inn reelle og dokumenterbare fakta. – Jeg mener at vårt samfunn ikke kan styres etter slike kampanjer, sier Rindal. Alle seriøse aktører må søke etter sannheten og så fatte vedtak. Nå som en ny Landbruksmelding er på trappene er dette forholdet svært viktig understreker han. 

- Det er feil å la enkelte grupper som helt klart baserer sine argumenter på følelser og mangel på kunnskaper får styre den offentligheten debatten, mener Rindal. Både media og enkelte politiske partier bør gå gjennom sine holdninger til pelsdyrnæringen og dyrevelferd. Tar de fakta alvorlig vil nok mange aviser dekke dyrevelferdssaker på en annen måte, og enkelte politiske vedtak vil bli endret.

Landbruksmeldingen og ungdommen
- Meldingen er ambisiøs og legger grunnlaget for fortsatt pelsdyrnæring i Norge, mener Rindal. En av de viktigste forutsetningene for positiv utvikling av næringen er rekruttering. Jeg kjenner flere ungdommer som ønsker å starte med pelsdyrproduksjon. De tar dyrevelferd på alvor og ser at denne virksomheten kan være med på å gi akseptable levevilkår i landbruket. Dette er forhold departementet bør ta hensyn til og sikre ved å sørge for forutsigbare og gode rammebetingelser. Det gjelder både for dyr og oppdrettere. Pelsdyrnæringen kan med riktige vilkår gi distriktene nye og gode arbeidsplasser. 

- Selvsagt skal det stilles krav til næringen, sier Rindal. Bransjen har vist at den er i stand til å følge opp myndighetenes krav på en svært god måte. Og det er jeg trygg på den vil også gjøre i framtiden.

Et dilemma
- Jeg er litt overrasket, eller kanskje oppgitt, over hvor ureflektert den offentlige debatt har vært, sier Rindal. Av en eller annen grunn har noen grupperinger valgt ut pelsdyrnæringen som mål for sine angrep. Men tenker vi oss litt om ser vi at det er andre dyrehold som i langt større grad påfører dyr smerte. Bare tenk på enkelte hunderaser. Noen hunderaser er gjennom målrettet avl påført kroniske sykdommer, kun for å tilfredsstille et helt irrasjonelt behov hos eieren.  Selv om både myndigheter og fagmiljøer kjenner til disse forholdene, er det akseptert. Hvor er den offentlige debatt om disse dyrenes lidelser, spør Rindal. Er ikke dette forholdet langt mer uetisk enn menneskets tradisjoner å holde husdyr for å opprettholde livet. Fra riktig gammelt av var det tradisjon med å utnytte pelsverket maksimalt, slik at nesten hele dyrepelsen ble utnyttet. Det er et dilemma for mange unge mennesker i landbruksnæringen at den offentlige debatt om pelsdyr så til de grader er ureflektert, mener Rindal.