Spørsmål og svar om pelsdyr og næringen

30.juli, 2014

fødselsperiode

Er det noe du lurer på og ønsker mer informasjon om? Se på våre «spørsmål og svar»-sider! Kanskje finner du akkurat det du er på utkikk etter.

Er rev og mink ville dyr?

Det er forbudt ved lov å holde mink og rev som ikke er født i en pelsdyrgård som husdyr. Reven og minken som lever i norske pelsdyrgårder er resultatet av nesten hundre års avl. Oppdrett av pelsdyr startet på slutten av 1800-tallet, og de første pelsdyrgårdene i Norge ble opprettet på begynnelsen av 1900-tallet. Siden den tid har oppdretterne avlet videre på de dyra som var best tilpasset livet i pelsdyrgården.

Vitenskapelige mål på domestisering viser at pelsdyra allerede nå er godt på vei mot det nivået vi finner hos andre husdyrarter. Dette gjelder både såkalte genetiske markører opp mot ville artsfrender, samt fysiske mål av hjernestrukturer.

Er det ikke dyreplageri å holde reven og minken i bur, når de i vill tilstand har flere kvadratkilometer å bevege seg på?

Viltlevende pelsdyr kan, i perioder med dårlig mattilgang, streife over store områder på leting etter mat. Er mattilgangen god, benytter dyra et langt mindre område og bruker større deler av dagen til hvile. I en pelsdyrgård har pelsdyrene, på lik linje med andre husdyr, et begrenset område å bevege seg på, men dyrene har god tilgang på mat, og forsøk har vist at berikelser av burmiljøet er langt viktigere for dyrenes velferd enn økning av burstørrelsen.

Norsk pelsdyrnæring har i lang tid arbeidet for økt berikelse av burmiljøet, både til rev og mink. Av burberikelser kan nevnes ligge- og klatrehyller, utforsknings- og aktivitetsobjekter, samt fleksible burløsninger som gir dyrene tilgang til økt burareal i perioder av året. Det er også gjennom hundre år selektert på dyr som fungerer godt i bursystemer, og forsøk har vist at det er store genetiske og anatomiske forskjeller på viltlevende pelsdyr og dagens farmdyr.

Viser mink og rev i norske pelsdyrgårder unormal atferd?

Dersom unormal atferd defineres som stereotypier, er forekomsten av dette svært lav hos pelsdyr i Norge. Registreringer gjort i forbindelse med næringas kvalitetssikringssystem viser at 0.83% av sølvreven og 0.01% av blåreven har avvikende atferd. Hos mink er tallene enda lavere, ifølge danske undersøkelser.

Defineres unormal atferd som fryktatferd, er bildet mer komplisert. Spesielt reven kan vise fryktreaksjoner mot mennesker. Hos mink er denne typen atferd i løpet av de siste ti åra erstattet med utforskende og nysgjerrig tillitsfullhet. Dette skyldes at oppdretterne har vektlagt rolig gemytt i avlen. Næringa jobber målrettet for å få til samme utvikling hos rev som vi har fått til hos minken. Dette arbeidet har pågått i flere år, og viser allerede gode resultater.

Defineres unormal atferd som forventningsatferd, for eksempel i forkant av fôring, er dette noe som forekommer hos alle husdyr. Forventningsatferd kan synes ganske voldsom og lite målrettet, men blir av de fleste forskere karakterisert som en positiv stressopplevelse for dyra. Hos pelsdyr starter denne atferden når dyra hører fôringsmaskinen.

Hvorfor dreper oppdrettsrev av og til valpene sine?

Alle husdyr som får kull som består av flere unger (gris, hund, katt, rev) fjerner instinktivt svake og /eller dødfødte individer i perioden omring fødselen. Mekanismene rundt dette er fortsatt ikke fullt ut forstått. En teori går på at mødrene gjør det for å hindre luktutvikling og dermed avsløre et eventuelt hi for fiender.

Under normale oppdrettsforhold er valpedrap svært lite forekommende hos begge våre revearter (blårev og sølvrev). I de tilfellene der det forekommer skjer det som regel i etterkant av en spesiell og plutselig, ytre påvirkning (overflyvning, sprengningsarbeid osv.) som dyra ikke er vant til.

Det er mange myter knyttet til valpedrap hos rev. Forskning fra 1980- og 90-tallet som hadde til hensikt å bevise teorier rundt flokkatferd og dominansforhold, klarte gjennom flere generasjoners renavl å få fram individer som viste enten total dominans eller underdanighet. Ble slike tisper satt ved siden av hverandre i vanlige, konvensjonelle bursystemer, ville de underdanige tispene ødelegge egne valper/kull. Dette har blitt brukt som bevis for at oppdrettsrev fortsatt bærer med seg egenskaper fra flokkatferd som blant annet er kjent fra ulveflokker. Dette er ikke individer man finner i en vanlig pelsdyrgård.

Lider rev og mink som holdes på pelsdyrgårder i Norge?

I dagligtalen brukes ordet lidelse om noe som er smertelig og som varer over tid. Brukes en slik definisjon opp mot hold av pelsdyr, kan vi ikke si at pelsdyr lider. Næringas kvalitetssikringssystem innebærer blant annet regelmessig besøk av veterinær. Dersom dyra blir utsatt for lidelser, vil systemet fange opp dette. Nystartere deltar i fadderopplegg med varighet over ett år, der dyrevelferd og riktig stell vektlegges spesielt.

Lar en lidelse omfatte mer enn smerte over tid, blir fort begrepet knyttet opp mot subjektive oppfattelser. Overfører vi et husdyrs eller kjæledyrs frihetsberøvelse til oss selv, ville vi lett kunne definere alt dyrehold som lidelse.

Hvordan kan reven utfolde sin naturlige atferd i et nettingbur?

Å ha husdyr medfører en frihetsberøvelse for dyret. All frihetsberøvelse medfører en innskrenking i dyrets mulighet til å utføre naturlig atferd. Ved å berike miljøet til husdyra kan man øke muligheten for naturlig atferd. Hos pelsdyr gjøres dette ved burberikelser i form av aktivitetsobjekter og tyggepinner, samt mer kompliserte bursystemer som klatrebur, liggehyller, toppkasser og fleksible bursystemer.

Trenger vi egentlig pelsdyrnæringa i Norge?

Pelsdyrnæringa er ingen stor næring i Norge. Internasjonalt er etterspørselen etter pelsprodukter stor. I Norge har vi et strengt regelverk og myndigheter som sørger for at regelverket blir fulgt. Dette gjør at vi kan produsere pels på en kontrollert måte som sikrer dyras velferd. Ved å sørge for å ha en kvalitetsproduksjon av pelsdyr i Norge, er vi med å sette standarden for verdens pelsdyrproduksjon og sørge for å forsyne markedet med skinn vi kan dokumentere er produsert på en dyrevennlig og kontrollert måte.

Fôret som benyttes til pelsdyr lages fra råvarer som normalt ikke har annen bruksverdi. Uten pelsdyrnæringa ville disse råvarene fort ha blitt både en økonomisk og miljømessig belastning.

Kan man ikke bare kle seg i noe annet som er like varmt?

Pels er spesielt fordi vi produserer et populært produkt ut fra et råvaregrunnlag samfunnet ikke har bruk for, men må bli kvitt. Vi ender opp med et produkt som er en miljøvennlig, fornybar ressurs, og som mange mennesker oppfatter som både pent og unikt.

Hvordan blir rev og mink avlivet?

Mink og rev avlives ved hjelp av de mest humane metodene innen norsk husdyrbruk. At pelsdyr avlives på gården gjør at de unngår den ofte lange og stressende transporten til et eventuelt slakteri. Alt foregår i kjente omgivelser.

Rev avlives med strøm, ved at elektroder plasseres i endetarm og munn. Undersøkelser har vist at reven på denne måten er bevisstløs på under 0.2 sekund, og død i løpet av sekunder.

Mink avlives med gass, ved at dyret slippes ned i en tett kasse med en bestemt konsentrasjon av enten karbondioksid eller karbonmonoksid. Minken sovner og blir bevisstløs i løpet av sekunder, og død innen ca. et halvt minutt.

Både mink og rev avlives ved veldokumenterte og godt utprøvde metoder som også benyttes på andre husdyr.