Påstand 1

17.februar, 2014

Forskning viser at bare rundt 40 prosent av pelsdyrene er tamme.

Live Kleveland, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen:

Forskning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap viser at bare rundt 40 prosent av pelsdyrene er tamme.
I Stortingsmelding om dyrevelferd nr. 12 (2002-2003) står det at: "Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer når det gjelder dyrenes mentale helsetilstand i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet." Denne perioden er nå utløpt.

Norges Pelsdyralslag svarer:

Alle pelsdyr i norsk oppdrett er domestisert.
Det er ikke feil å benytte begrepet "tam" og "tamhet" om pelsdyr, men det er viktig å vite hvilken relevans det har i forhold til tilpasning hos dyrene. Alle pelsdyr som blir oppdrettet i Norge er domestiser; det vil si at de blir tilpasset til mennesker, artsfrender og burmiljø.
Tamhet refererer til grad av tillitsfullhet overfor mennesker og dette er et viktig aspekt av tilpasning til miljøer hvor dyr skal håndteres av folk jevnlig. Dette jobber norske oppdrettere kontinuerlig med. Live Kleveland henviser til stortingsmelding om dyrevelferd nr. 12 (2002-2003). Forskningsrapporten «Lynnekartlegging av norske pelsdyr 2011» fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) viser faktisk at det ble estimert en viss positiv endring i tillitsfullhet basert på sammenliknbare tester som var gjort tidligere.