NPA vil ha økte ressurser til Mattilsynet

08.januar, 2014

Norges Pelsdyralslag har sendt brev til Næringskomiteen på Stortinget hvor organisasjonen ber om at komiteen sikrer at Mattilsynet har de nødvendige midler til å gjennomføre hyppigere tilsyn i pelsdyrnæringen og gjennomfører flere uanmeldte besøk.

NPA skriver i brevet blant annet at næringen har satt i verk flere tiltak som skal sikre at norske pelsdyrgårder etterlever forskriftsverket. – Et sterkt Mattilsyn vil være en nødvendig partner i dette arbeidet, hvor det fra politisk hold er fastsatt knappe frister. Vi vil be om komiteens involvering for å sikre at Mattilsynet har de nødvendige ressurser til å følge næringen tett i en kritisk fase. Dette handler dels om antall tilsyn som foretas, og dels om hvilke registreringsverktøy og – rutiner som benyttes, skriver NPA i brevet. 

Norges Pelsdyralslag mener den form Mattilsynets rapportering fra tilsyn har i dag bør forbedres på flere punkter. I brevet heter det at NPA er opptatt av at rapporteringen skal gi et  presist grunnlag for en faktabasert og nyansert debatt om dyrevelferden. Det skal ikke være rom for tvil om hva en faktiske dyrevelferdstilstanden i norske pelsdyrgårder er. Næringen sier at den i større grad ønsker å kunne benytte rapporteringen som en ressurs i næringens eget løpende arbeid for god dyrevelferd. Statistikkgrunnlaget må gjøre det mulig å følge utviklingen  på den enkelte farm og næringen som helhet systematisk, skriver næringen.

 Det heter også at NPA er kjent med at Mattilsynet er i ferd med å implementere nytt registrerings- og rapportsystem, og at dette vil sørge for mer enhetlig tilsyn og registrering etter hvert som det blir tatt i bruk.  – For pelsdyrnæringen haster det med at tilsynet tar gode registreringsverktøy i bruk, skriver Norges Pelsdyralslag i brevet til Næringskomiteen.