Norges Pelsdyralslag i møte hos Buttedahl i Landbruks-og matdepartementet

08.januar, 2014

Representanter for Norges Pelsdyralslag og Norges Bondelag var fredag 23. mars i møte hos statssekretær Harald Oskar Buttedahl for å gi en orientering om status og utfordringer i norsk pelsdyrnæring. Buttedahl understreket at det er viktig med kontinuerlig arbeid for å sikre god dyrevelferd i pelsdyrnæringen.

Fokus på dyrevelferd
Arbeidet med å etterleve den nye pelsdyrforskriften av 2011 har høy prioritet. Styreleder i Pelsdyralslaget Bertran Trane Skadsem redegjorde blant annet for sertifiseringsordningen FarmSert og for kompetansekurs i dyrevelferd som er startet opp og som alle oppdrettere nå gjennomfører. Statssekretær Buttedahl understreket i møtet behovet for kontinuerlig fokus på arbeidet med dyrevelferden. - Jeg er glad for å høre at næringen tar dyrevelferden på alvor og at næringa selv følger opp både i forhold til sertifisering og tilsyn, sa han.

Bruk av fylkesvise BU-midler i pelsdyrsektoren ble også drøftet. Buttedahl understreket at søknader Innovasjon Norge får fra pelsdyrnæringen skal vurderes på lik linje med andre søknader. 

Gjennomgang av pelsdyrnæringen
Landbruks- og matdepartementet har gjennom ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken varslet en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen.  – Arbeidet med denne gjennomgangen er så vidt startet opp. Det er viktig med en grundig vurdering både med tanke på verdiskaping og dyrevelferdsmessige hensyn. Jeg er opptatt av god dialog med næringa, og Norges Pelsdyralslag vil selvsagt bli invitert til å komme med faktaopplysninger til gjennomgangen, sa Buttedahl.

Link til saken Landbruk- og matdepartementet