Modig og fornuftig standpunkt fra Unge Høyre

20.februar, 2015

blogg

Unge Høyres landsstyre går inn for en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen. Vedtaket fra Høyres ungdomspolitikere er faglig basert og viser at de har satt seg godt inn i saken.

Bærekraftig utvikling er også konklusjonen til det regjeringsnedsatte fagutvalget som har gjennomgått pelsdyrnæringen. Dette er positive signaler for bøndene i pelsdyrnæringen, som jobber utrettelig med å skape verdier gjennom god dyrevelferd.

Unge Høyre er tydelige på at pelsdyrbønder som ikke følger lover og forskrifter skal avvikles.
Norges Pelsdyralslag deler dette synet. De siste årene har flere gårder blitt avviklet som følge av dårlig dyrevelferd.

Unge Høyre vil også å opprettholde avløsertilskuddet og fraktutjevningstilskuddet næringen mottar.

Pelsdyrnæringen er innbefattet i avløserordningen som sikrer alle norske bønders rett på feire. Dette er en velferdsordning rettet mot alle bruk med husdyr som krever daglig oppfølging. Avløsertilskuddet refunderer faktiske, dokumenterte lønnskostnader opp til et tak på 72 000 kr per bruk per år. I 2014 mottok næringen totalt 13,7 millioner i refusjon. Dette beløper seg til drøyt 50 000 kroner per bruk.

I tillegg er pelsdyrnæringen bevilget 17,8 millioner kroner i støtte til frakt av fôr. Alt tilskudd utbetales til fôrprodusentene, og ordningen legger til rette for at pelsdyr kan være en tilleggsproduksjon på bruk med svakt næringsgrunnlag i distriktene.

Norsk pelsdyrnæring konkurrerer i det åpne verdensmarkedet, derfor er dette et viktig landbrukspolitisk tiltak som sørger for at små bønder ute i distriktene skal ha like konkurranseforutsetninger som storprodusenter i for eksempel Danmark.

Høyre bygger sin politikk på tillit til enkeltmennesket, næringsfrihet og det private initiativ som grunnlag for trygge arbeidsplasser. De ser at bøndene tar det ansvaret. Totalt bidrar denne investeringen på 31,5 millioner kroner, til en årlig verdiskaping til samfunnet på hele 300 millioner.