Mattilsynet på nye tilsynsrunder

08.januar, 2014

Mattilsynet er i gang med å følge opp de 45 bekymringsmeldingene som dyreaktivister har sendt tilsynet etter aktivistenes ulovlige aksjoner mot pelsdyrgårder i sommer. Mattilsynet sier gårdene skal inspiseres i henhold til gjeldende regelverk og tar sikte på å offentliggjøre resultatene 11. september.

Mattilsynet sier at dyrehold hvor dyrene ikke får forsvarlig stell eller behandling ved sykdom og skader utvilsomt er i strid med reglene. Mattilsynet forventer at pelsdyrnæringen tar brudd på dyrevelferden på alvor, sier Solfrid Åmdal, seksjonssjef i Mattilsynet. 

På et møte med styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, og adm dir Knut Berg tidligere denne uken, var landbruksminister Lars Peder Brekk klar i sin tale. Hvis ikke pelsdyrnæringen rydder opp og sørger for at alle følger forskrift for pelsdyrhold, har ikke næringen noen framtid her i landet. 

Brekk ga samtidig uttrykk for at han mener Norge skal ha pelsdyroppdrett, men at det er opp til næringen selv å bidra til at lover og regler følges. 

I møte med pressen etter samtalene med landbruksministeren sa styreleder Trane Skadsem at  næringen har en jobb å gjøre. Oppdrettere som ikke driver forskriftsmessig skal lukes ut, sa Trane Skadsem. 

- Vi tar det som er kommet fram i media de siste dagene på ytterste alvor og har nå fått kniven på strupen. Vi ønsker at Mattilsynet foretar hyppigere kontroller, men vi må også selv gjøre en stor innsats for å komme dette til livs. Ett av tiltakene vil være innføring av en sertifiseringsordning av alle pelsdyrgårder. Gårder som blir sertifisert skal være en forsikring om at oppdretter har kunnskap og kompetanse, og at dyrevelferden er ivaretatt i henhold til regelverket. De første gårdene vil få et slikt sertifikat i løpet av 2010. Men først og fremst må hver enkelt oppdretter gå i seg selv å sørge for å gjøre en skikkelig jobb i pelsdyrgården. Vi får ikke flere sjanser, sier styrelederen. 

Statsråd Lars Peder Brekk har også bedt Mattilsynet følge opp med nye inspeksjoner for å påse at pelsdyrnæringen etterlever regelverket for dyrevelferd. – Når den nye dyrevelferdsloven trer i kraft 1. januar vil Mattilsynet også få flere virkemidler i regelverket, gjennom utvidede sanksjonsmuligheter. Jeg har også bedt Mattilsynet holde meg orientert om sitt arbeid, sier landbruksminister Lars Peder Brekk.