80 prosent støtter pelsdyroppdrett i Norge

08.januar, 2014

4 av 5 mener det er berettiget at Norge produserer pels dersom det kan dokumenteres at dyrevelferden ivaretas i tråd med norske myndigheters krav. 14 % er av motsatt oppfatning, mens 7 % ikke kan ta stilling. Størst tilslutning er det blant Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyres velgere. Dette er hovedkonklusjonen i en fersk meningsmåling som Synovate Research reinvented har utført på oppdrag for Norges Pelsdyralslag. Problemstillingen er aktuell med bakgrunn i at Arbeidepartiets programkomite har foreslått en mer restriktiv politikk overfor pelsdynæringa.

Formålet har på denne bakgrunn vært å kartlegge nordmenns kunnskaper om og holdninger til pelsdyrnæringa. - Vi er glade for å få denne bekreftelsen på at folk flest støtter en distriktsnæring som pelsdyroppdrett så lenge man kan være trygg på at dyrevelferden ivaretas. Det sier administrerende direktør Knut Berg i Norges Pelsdyralslag.

Nordmenn flest tror at Mattilsynet i stor eller noen grad fører god kontroll med ulike former for dyrehold. 54 prosent har meget eller ganske stor tillit til at pelsoppdrettsnæringen i Norge drives i tråd med myndighetenes krav. 1 av 3 har litt tillit, mens 8 prosent uttrykker ingen tillit.

Nærmere 4 av 5 nordmenn tror at velferden for pelsdyr i Norge er bedre enn velferden for pelsdyr i Kina. En eventuell nedtrapping av pelsdyroppdrett i Norge vil føre til økt produksjon i Kina.

Et klart flertall i befolkningen (81 %) er enig i påstanden om at det bør etableres en merkeordning for pels som gir forbrukerne garanti for god dyrevelferd.

Undersøkelsen bygger på et landsrepresentativt utvalg av den norske befolkning i alderen 15 år og eldre. Feltarbeidet ble utført i perioden 12.-16. mars 2009.Datainnsamlingsmetode har vært telefonintervju og med 1005 intervjuede. Resultatene er vektet mht til den faktiske fordelingen i populasjonen på kjønn, alder og geografi. Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler.

Klikk her for å se grafikkrapport for spørreundersøkelsen

Klikk her for å se spørreskjemaet