Dyrevelferdsloven er vedtatt

08.januar, 2014

Den nye loven om dyrevelferd er nå vedtatt. Dyrevelferdsloven skal erstatte gjeldende Lov om dyrevern, og representerer en holdningsmessig vridning mot enkeltindividet, dyrs egenverdi og respekten for dyr.

Etter en lang og strabasiøs ferd gjennom systemet er den nye dyrevelferdsloven endelig vedtatt. Det er usikkert når den trer i kraft, men det antas å skje i nærmeste fremtid.

Lovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, og det presiseres at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Videre setter loven krav om at dyreholder skal påse at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger som brukes til dyr er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd. Den som markedsfører eller omsetter nye driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger til bruk på dyr eller i dyrehold, skal påse at disse er utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til dyrevelferd.

Loven har bestemmelser om hjelpeplikt, der enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, så langt mulig skal hjelpe dyret. Tilsvarende har enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, plikt til å snarest varsle Mattilsynet eller politiet.

Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tisltrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktivitetet de utfører. Foresatte skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr. Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig. 

Dyr kan bare holdes dersom de kan tilpasse seg holdet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Videre skal dyreholder sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.

Dyreholder skal sikre at dyr får godt stell, og det stilles krav både til tilgang på fôr og vann, tiltak mot smittespredning, behandling av syke dyr m.m. Dyreholder skal også sikre at dyr blir tilstrekkelig tamme til å kunne håndteres og stelles på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.  

Avlsarbeidet skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke drives avl som endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funskjoner negativt, eller som reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd. Dyr med arveanlegg som nevnt over skal ikke brukes i videre avl.

Den som selger eller overlater dyr til andre, skal gi den som overtar dyret nødvendig informasjon om forhold som er av betydning for dyrets velferd.

 

Hele lovteksten finner du her.