Begynne med pelsdyr

Å starte drift av pelsdyrgård er en vandring inn i en verden av regler, forordninger og lover. Og vel er det – både med tanke på dyrevelferd og kvalitet.

Dersom du ønsker å bygge opp en pelsdyrgård, er det altså visse prosedyrer som må følges.

Arealet
Skal farmen bygges på dyrket eller dyrkbar mark stiller jordloven krav til omdisponering. Ta kontakt med landbrukskontoret/næringskontoret i kommunen, de er behjelpelige med å ordne dette.

Byggeplaner
Byggeplaner for en pelsdyrgård skal legges fram og godkjennes av kommunens utvalg for tekniske saker før arbeidet settes i gang.

pelsdyrgårdAvstand til boligområde eller enkelthus
Avstanden vil være avhenig av naturgitte forhold og må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Som rettesnor kan nevnes en avstand på 300 m fra pelsdyrgård til boligområde og 200 m til enkelthus. Fremherskende vindretning vil ha betydning i slike saker. Disse reglene er hjemlet i forskrifter om husdyrgjødsel av 1997.


Opplæring

Noen få landbruksskoler gir opplæring i pelsdyroppdrett. Gå inn på www.naturbruk.no for oversikt over landbruksskolene. Alle pelsdyroppdrettere kan søke om støtte til praktikant. Dette er en ordning myntet på ungdom for å sikre rekrutteringa i landbruket. Det gis støtte på 65% av lønnstrinn 1 i Statens lønnsregulativ. Mange fylker har rikelig med midler på denne ordningen. Ta kontakt med landbrukskontoret/ næringskontoret for å få søknadsskjema. Fylket har mange ordninger som gir muligheter til å få tilskudd til økt kompetanse samt tilskudd til investeringer i produksjonen på en pelsdyrgård.

Kostnadskalkyle og finansiering
Sett opp en kalkyle over investeringskostnader og driftskostnader for din pelsdyrgård og hvordan disse kan finansieres. Etter bestemte regler ytes det støtte/lån fra Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, lokale banker, kommunen v/Næringsfondet samt NPA. Kontakt NPA for nærmere orientering.

Legg en plan
Du arbeider lettere og sikrere når du planlegger godt. Legg derfor en enkel plan for:

Arealbruk
• antall dyreplasser og burareal
• innkjøp av friske reproduksjonssikre avlsdyr av god kvalitet
• plan for finansiering av investering og drift

Trenger du hjelp til åplanlegge din pelsdyrgård, kan du kontakte NPA eller landbrukskontoret i din kommune.