– Et bedre grunnlag for å vurdere dyreholdet

19.desember, 2017

Det nye regelverket for hold av pelsdyr gjelder fra 1. januar 2018. De tydeligere kravene vil gi inspektørene et bedre grunnlag for å vurdere forholdene i dyreholdet, skriver Mattilsynet.

– De nye reglene stiller mer omfattende krav til skriftlige rutiner og journalføring av arbeidet som blir gjort i pelsdyrgården, sier Maria Været Veggeland, seniorrådgiver i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Dyrevelferdsprogrammet er utviklet av pelsdyrnæringen, og godkjent av Landbruks- og matdepartementet.

Mink i gruppehold

Fra 1. juli 2018 må minkprodusenter som vil holde flere enn ett dyr av hvert kjønn i samme bur, såkalt gruppehold, delta i et dyrevelferdsprogram.

Ut fra fastsatte kriterier i programmet, kan Mattilsynet fatte vedtak om produsenter skal inkluderes eller ekskluderes fra programmet

– Når pelsdyrnæringen selv utvikler og administrerer dyrevelferdsprogrammet, får den eierskap til programmet. Det er positivt, sier Veggeland.

Hun sier at Mattilsynets rolle vil være å føre tilsyn med at kravene i forskriften blir fulgt, mens næringen har ansvaret for å følge opp innholdet i dyrevelferdsprogrammet og å rapportere til Mattilsynet om resultatene.

Strengere krav til reveoppdrett

Det er innført nye bestemmelser for å hindre at det blir avlet på rev med feil beinstilling. Kun dyr som er vurdert til å ha god, eller meget god beinstilling, kan nå brukes i avl, skriver Mattilsynet.

Sålegjengere, det vil si dyr som på grunn av svak beinstilling og overvekt trår ned på hele foten istedenfor bare på poten, skal avlives med en gang de blir oppdaget.

Det er et krav at alle rever skal nå ha tilgang til aktivitetsobjekter som er spiselige, eller gode å tygge på. Rever som er avlsdyr skal ha spiselige aktivitetsobjekter i den perioden av året de får minst fôr.

– Mattilsynet forventer at de nye reglene kommer til å styre avlen på rev i en mer bærekraftig retning med bedre dyrevelferd, slik at færre dyr må lide på grunn av overvekt og medfødte skjevstillinger i beina, sier Maria Været Veggeland.