5- punktsplan for å sikre dyrevelferd og dyrehelse i norsk pelsdyrnæring

08.januar, 2014

Norges Pelsdyralslag har på et ekstraordinært styremøte søndag, besluttet en 5-punktsplan for å styrke dyrevelferden i norske pelsdyrgårder. Etablering av en ny helsetjenesteordning, sertifisering og veterinærbesøk i alle farmer er blant tiltakene som nå settes i virke umiddelbart. Selvjustisen heves betraktelig, og det vil nå være nulltoleranse for oppdrettere som ikke følger eventuelle pålegg fra Mattilsynet. Norges Pelsdyralslag vil også sette av større interne ressurser til arbeid med dyrehelse og dyrevelferd.

- Med denne fempunktsplanen sikrer vi at alle bønder som skal drive med pelsdyr i 2011 vil ha et tydelig fokus på det enkelte husdyrs helse og velferd. En sterk selvjustis i næringen, nye forskrifter på trappene, kombinert med forbedrede tilsynsrutiner i Mattilsynet, vil sikre at norsk pelsdyrnæring er ledende i verden på dyrevelferd, sier kommunikasjonsdirektør Arild Martinsen i Norges Pelsdyralslag. 

1. Etablering av helsetjenesteordning for pelsdyr
Det må snarest etableres en organisert helsetjenesteordning for pelsdyr med fire obligatoriske veterinærbesøk årlig. Formålet skal være å sikre optimal dyrevelferd og dyrehelse gjennom rådgivning til oppdretteren. Rådgivning og forebyggende helsearbeid i den enkelte besetning gjennomføres av privatpraktiserende veterinærer, i samarbeid med rådgivere fra næringen. Ordningen bør kunne etableres i første halvår 2011.

2. Veterinærbesøk i alle farmer
Den eksisterende ordningen med obligatorisk veterinærbesøk utvides. Så snart utvelgelse av avlsdyr er foretatt vil det bli gjennomført veterinærbesøk i alle farmer. 

3. Sertifiseringsordningen blir obligatorisk
Sertifiseringsordningen FarmSert innbærer løpende revisjon utført av eksterne revisorer som også kontrollerer andre deler av norsk landbruk. Ordningen er etablert som en frivillig ordning i 2010, og de første gårder vil bli sertifisert i desember. Norge Pelsdyralslag har i dag besluttet at ordningen skal gjøres obligatorisk. Dette innbærer at det blir et sertifiseringskrav for å være medlem i Norges Pelsdyralslag og for å kunne omsette skinn gjennom Oslo Skinnauksjoner. Ordningen med obligatorisk sertifisering settes i gang 1. januar 2011, og revisjoner gjennomføres så fort det lar seg gjøre.
Kriteriene for sertifiseringsordningen vil bli gjennomgått og krav om tilstrekkelig personell til røkt og stell vil bli fremhevet.

4. Streng selvjustis
Oppdrettere som ikke følger opp pålegg fra Mattilsynet blir ekskludert fra alslaget og mister muligheten til omsetning av skinn gjennom Oslo Skinnauksjoner.

5. Styrket ressursbruk innenfor dyrehelse og dyrevelferd
Norges Pelsdyralslag vil sørge for flere interne ressurser til arbeid med dyrehelse og dyrevelferd, med vekt på besøktjeneste.